top of page

תחנות חצר

מערכת Sensatron מספקת פתרון אידאלי לניהול תחנות הדלק בחברה, ניהול מלאי הדלק בתחנה יתבצע באמצעות מערכת מדידי מיכלים ברמת דיוק מקסימאלית, תדלוק רכיבי החברה יתאפשר באמצעות התקני תדלוק, תגי זיהוי,

המערכת מאפשרת ניהול אובליגו  הכוללת הגבלת כמות דלק יומית, חודשית, בכמות שנקבעה בתוכנת המערכת .

מערכת Sensatron מתעדת את נתוני התדלוק במסד נתוני התוכנה מייד עם סיום תהליך התדלוק, תהליך זה מתבצע בצורה אוטומטית, ולא דורש התערבות של מפעיל המערכת.

תקשורת הנתונים מתבצעת באמצעות יח' סלולריות  ואינה דורשת התקנה של מחשבים בסמוך למתחם התדלוק.

צפייה בנתוני המערכת תתאפשר באמצעות דפדפן וכניסה לאתר המערכת, הצגת הנתונים תתאפשר לבעלי הרשאה מתאימה בלבד.

גניבת דלק בתהליך פריקת הדלק במיכלי תחנת החצר: נהג המיכלית מתדלק כמות קטנה יותר מהכמות שהוזמנה ושולמה ע"י הלקוח, רוב גניבות אלו מתבצעות בשיתוף פעולה של עובד החברה.

 

ניהול צי רכבים

מערכת Triple Sense מודדת את צריכת הסולר באמצעות חיישן מדידת גובה יחודי המותקן במיכל הסולר של כל הרכב, חיישן הגובה לומד את תצורת מיכל הדלק ואת פרופיל הצריכה של כלי הרכב, בקר הניטור מתריע בזמן אמת על שינויים במפלס הדלק (גניבות סולר), בנוסף המערכת מודדת ומדווחת את כמות הסולר שתודלקה בתחנת הדלק, מיקום התדלוק ונתוני צריכה עדכניים של כלי הרכב.

 

תרחשי גניבה מוכרים:

  • הנהג/הגנב פותח את מכסה מיכל הדלק ושואב סולר.

  • גניבה במהלך תדלוק כלי הרכב: נהג הרכב מתדלק מיכל חיצוני/ג'ריקן במהלך תדלוק מיכל הדלק, פעולה זו מתבצעת בתחנת דלק ציבורית / תחנת חצר. שיטה זו מתבצעת בשיתוף פעולה של מתדלק תחנת הדלק והנהג. בד"כ נהג הרכב והמתדלק מתחלקים חצי/חצי בתמורה.

 

 

מונה כניסה

ניהול תהליך קליטת מלאי הדלק במיכלי התחנה היא משימה קשה ומורכבת, נהג מיכלית מיומן ומנוסה יוכל להשאיר כמות דלק בתאי המיכלית מבלי להשאיר עקבות.

חברת נתב שירותים מפיצה בלעדית של מערכות מדידת מלאי כניסה SATAM מנהלת ומתפעלת את תהליך קליטת מלאי הדלק בצורה אופטימלית, וברמת דיוק מוחלטת.

המערכת מייצרת תעודות פריקה אלקטרוניים ומאפשרת הצגת היסטוריית נתוני הפריקה באמצעים חזותיים,  תהליך הפריקה מבטל את הצורך בבבדיקת תאי המיכלית שמבצע מנהל התחנה בתחילה \ סיום תהליך הפריקה.

מערכת צנטרפוגלית מכפילה את קצב מהירות הפריקה ומקצרת את משך שהות המיכלית בתחנה.

תפעול פשוט ונוח של התהליך מאפשר שליטה ובקרה רצופה של כניסות מלאי הדלק אל מיכלי התחנה.

bottom of page