top of page

יומן רישום נסיעות אלקטרוני

יומן רישום נסיעות אלקטרוני:

מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב \ משאית \ כלי צמ"ה, המערכת מתעדת מידע על אודות הרכב והנסיעה בו, בזמן אמת ובכל רגע נתון  באמצעות יח' סלולאריות.

 

דוחות ניהול, בקרה ומעקב:

דוחות המערכת כוללים מידע על נסיעות כלי הרכב. הדוחות מאפשרים לנהל את צי הרכב של החברה , לפקח על השימוש בו ועל תפעולו ולערוך על כךבקרה, כמפורט  הבמשך. 

 

כפתור זיהוי:

כפתור המכיל שבב אלקטרוני שדרוש להתנעת הרכב, וצרובים בו שם הנהג, שם משפחתו ומספר תעודת הזיהוי שלו, סוג רישיון הרכב ותוקפו.

 

מורשה לנהוג:

מי שבידיו רישיון נהיגה בר תוקף או אישור מיוחד לנהוג ברכב בסוג הרכב המוגדר מקצין הרכב באירגון, כקבוע ברישוי נהיגה בכלי רכב

 

מידע:

המערכת תאפשר מידע אודות  נסיעות כלי הרכב בבעלות החברה: מסלולי נסיעה, סוג הרכב, מספר הרישוי של הרכב, שם הנהג ומספר תעודת הזהות שלו, המחלקה שהרכב שייך לה, מועד הנסיעה, שעת התחלת הנסיעה, שעת סיום הנסיעה, משך הנסיעה, מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי מד הנסיעה (מד קילומטראז') בתחילת הנסיעה ובסיומה, מרחק הנסיעה, משך הזמן שבו הרכב עמד כשמתג המתנע מופעל, מיקום נקודת הפריקה שבה נקלט ונאגר המידע

תוצרי המערכת:

 

איכון מבוסס GPS/GPRS לרזולוציית מיקום של דקה אחת.

שליטה ובקרה מאובטחת.

שליחת התראה תוך מתן חיווי בניתוק מערכת

שמירת נתונים היסטוריים בחשבון הלקוח.

מונה קילומטרים מצטבר של כלי הרכב לספירת קילומטרים כוללת ולכל נסיעה בנפרד.

יחידת זיהוי נהג באמצעות מפתח דאלאס,.

ניהול הרשאות נהיגה לרכב, נהג יוכל להניע סוג רכב המוגדר ברישיון הנהיגה

ביטול הרשאת נהגים לאחר מועד פקיעת רישיון הנהיגה.

מודול ניהול צמיגים (אופציונאלי)דיווח חריגות משך נהיגה מעל 12 שעות

ניהול אזורים וירטואליים על גבי המפה POI, נתיב ונקודות ציון.

חיווי פעילות: מתג התנעה פתוח או סגור, מנוע מונע או כבוי, עמידה עם מנוע מונע, חריגת מהירות, רכב בתנועה או בעמידה,כיוון נסיעה, מהירות נסיעה.

מגוון דו“חות: דו“ח התנעה וכיבוי, דו“ח עצירות, דו“ח קילומטראז’, דו“ח חריגות מהירות, דו“ח נסיעות, דו“ח עמידה עם מנוע מונע.

שחזור מסלולי נסיעת הרכב על גבי מפה.

פעילות נסיעות יומית/תקופתית 

דו"ח צריכת דלק עד רמת נסיעה בודדת, מותנה בחיבור מד גובה מיכל הדלק.

דו“ח ביקור באתרים, זמן שהייה באתר וכו‘

מנגנון התראות בזמן אמת על בסיס אינדיקציות היחידה בחתך זמן, רכב, נהג ואזור גיאוגרפי.

ניתן לקבל התראות ב-SMS ו/או בדואר אלקטרוני.

ממשק מובנה לייצוא נתונים למערכות צד ג‘ באמצעותWeb service או קובץ ייצוא מקומי.

bottom of page