top of page

תחנה פנימית

מרגע הכנסת נתוני הרכב לתוכנה תתאפשר פעולת התדלוק, המערכת מאפשרת להגביל כמות תדלוק יומית \ חודשית........, הלקוח יוכל לקבוע את רשימת התחנות שהרכבים יוכלו לתדלק. דלקן המערכת יאפשר לתדלק רק כאשר פיית התדלוק נמצאת בפיית התדלוק, כל ניסיון הוצאת פיית התדלוק מהרכב תפסיק את פעולת התדלוק.
נתוני התדלוק יופיעו בדוחות המערכת מייד עם סיום פעולת התדלוק, המערכת מאפשרת הפעלת מנגנון התראות לפיקוח הדוק של פעילות תחנת הדלק.

מערכת Tsense עוקבת ומתעדת את כלל תנועות הדלקים בתחנה!

תיעוד מלאי \ ומדידת כמויות כניסת הדלק מתבצעות בצורה אוטומטית, המערכת מאפשרת שליחת Email הכולל את נתוני כניסות המלאי לרשימת תפוצה נבחרת ...., ועוד.

המערכת מדווחת על תנועות מלאי חשודות (גניבות דלקים בתהליך המילוי) ע"י השוואת כמות הדלק שנכנסה למיכל ביחס לתעודת משלוח. המערכת מאפשרת מדידה מדוייקת של מלאי כניסת הדלק, גם כאשר מתבצעים תדלוקי רכבים בתחנה.

דוחות המערכת מצגים את נתוני המערכת בצורה גראפית, דוחות אלו כוללים את ביצועי התחנה, ניתוח רבעוני של צריכת הדלק לפי מחלקות קבוצות וחברות משנה.

ניהול מורשי התדלוק מתבצע בצורה קלה ונוחה, נתוני הרכב נשלחים לבקרי התדלוק בצורה מיידית באמצעות יח' סלולארית המותקנת בבקר התדלוק, סינכרון הנתונים בין בקר התדלוק לשרתי המערכת מתבצע בכל מס' דקות, נתוני המערכת מוצפנים ברמת אבטחה המתקדמת ביותר, ומאפשרים תקשורת רציפה בין משרדי החברה אל תחנות הדלק בבעלותה!

המערכת מאפשרת ניהול מרובה תחנות רכבי החברה יכולים לנוע  ולתדלק בין כלל התחנות בחברה, ניהול אובליגו יתבצע בכלל תחנות הרשת

ניהול מלאי

מורשי תדלוק

bottom of page