top of page

מונה בקרת כניסה מיכלי דלק

חוסרים בתהליך פריקת הדלק במיכלי תחנת החצר הם דבר שבשיגרה: נהג המיכלית מתדלק כמות קטנה יותר מהכמות שהוזמנה ושולמה ע"י הלקוח, לעיתים גניבות אלו מתבצעות בשיתוף פעולה של עובד החברה

מערכת Sensatron מאפשרת ניטור ומדידת כניסות הדלק למיכלי התחנה ברמת דיוק הגבוהה ביותר, תהליך זה מתבצע ע"י קליטת המלאי הדלק באמצעות מונה כניסה הכולל: מנגנון הפרדת אוויר, ברז חשמלי, מנגנון מדידת טמפרטורה, ומנגנון ספירה סינכרוני המחובר למערכת הבקרה.

בקר Sensatron דוגם את קריאת נתוני כמות הדלק במונה הכניסה, נתונים אלו נשלחים למסד נתוני המערכת. מרגע התחלת הזרמת הדלק תתבצע ספירה אקטיבית תוך הצגת הנתונים בצג המערכת, עם סיום התהליך הפריקה תשלח רשומת כניסת מלאי כולל נתונים מערכת רלוונטיים. מערכת הדוחות תציג בצורה ויזואלית את תעודות המלאי, כמו כן ניתן לחבר מדיד גובה קיבולי שיציג את תנועות המלאי במיכל.

 

מונה פריקה Gravity - מיכלים תת קרקעים כולל מפריד אוויר

מונה פריקה מיכל עילי - מיכלים עיליים כולל מפריד אוויר

תהליך קליטת מלאי בחברות הסעים בעלות נפח פעילות גבוהה, מתבצע בשיטות זהות: נהג המיכלית מגיע לעמדת הפריקה כאשר כלל תאי המיכלית סגורים באמצעות פלומבות, המותקנות במתקני המילוי (פי גלילות). אחראי מטעם החברה בודק את תעודת המשלוח ואת תקינות סוגרי הפלומבות. מרגע אישור ביצוע הפריקה נהג המיכלית פורק את הדלקים לתוך מיכלי התחנה, תהליך זה נמשך 35~45 דקות למיכלית 38,000 ליטרים.

בסיום תהליך הפריקה, יבדקו תאי המיכלית על מנת לוודא ריקון מוחלט של תאי מיכלית הדלק.............,

לעיתים רבות נהג המיכלית ינתב את כמות מסויימת חזרה לצנרת המיכלית, מבלי שאחראי החברה שם לב, ניתן להסליק כמות נכבדה מבלי לעורר כל חשד.

מערכות מדידת מלאי ATG עובדות בשיטת מדידת מלאי הדלק באמצעות מוט מדידה הכולל מצופי דלקים \ מים, רמת דיוק ממוצעת של מערכות ATG הינה 0.5%, מערכות אלו מודדות את גובה מפלס מלאי הדלק ומתרגמות את הגובה לכמות, וזאת באמצעות ממשק העברת נתונים אל מערכת בקרת התדלוק.

לתהליך מורכב זה חסרונות רבים אשר משבשים את תהליך מדידת כניסת מלאי בצורה תקינה......, ברוב המקרים תמצא אי התאמה בין כמות המופיע בתעודת כניסת מלאי, לזו שבוצע בפועל. מקרה מייצג שגורם לתקלה נפוצה זו הוא תדלוק כלי רכב במקביל לפריקת מיכלית הדלק, נתון המתקבל ממערכת בקרת התדלוק לא יכול לקחת בחשבון את הכמות ההתחלתית שנופקו לכלי הרכב טרום תחילת תהליך הפריקה.

מערכות ATG ברמת דיוק של 0.5% מאפשרות חוסרים של עד 190 ליטרים בפריקת מיכלית בקיבולת 38,000 ליטרים ............

ברוב החברות תהליך פריקת המיכלית מתבצע בצורה ידנית, ללא שליטה על פתיחת תהליך התדלוק ע"י מערכת בקרה, הכוללת נעילת ברזים חשמלית, נתוני האדם שפרק את מיכלית, ומדידה אוטומטית והעברת נתוני התדלוק למערכות המידע בארגון.

מערכת Sensatron מאפשרת מדידה מדוייקת של מלאי הדלקים הנכנס למיכלי התחנה באמצעות מונה כניסה מבוקר, הכולל מערכת פיצוי טמפרטורה, וממשק דיווחים On-line של כמות המדידה בכל תהליך הפריקה.

bottom of page