top of page

מערכת בקרת תדלוק

 • חסכון של עשרות אחוזים בהוצאות \ רכישות \ צריכות הדלק בארגון.

 • מנגנון איתור גניבות מוכח - המערכת מזהה ומדווחת בזמן אמת על ירידת מפלס הדלק במיכלים.

 • תפעול עצמאי - התראות חריגים ישלחו בצורה אוטומטית.

 • שליטה מלאה על מלאי הדלק במיכלי התחנות, התראות מלאי מינמום יתקבלו בצורה ממוכנת.

 • תדלוק מורשים, זיהוי תדלוקי עקיפה, אובליגו, התקני תדלוק, ממשק איתוראן \ פוינטר.

 • בקרת מלאי הדלק במיכלי המשאיות \ כלי צמ"ה - המערכת בודקת התאמת כמויות ניפוק משאבה \ רכב. 

 • בקרת מדידי מיכלים - השוואה בין כמות ניפוק משאבה, לכמות ניפוק במיכל הדלק.

 • תמיכה ב - 8 מיכלים באמצעות בקר בודד, נתוני המיכלים מופעים על צג הבקר, ובתוכנת המערכת.

 • תוכנת ניהול צי רכב עוצמתית מספקת תמונה אמיתית של צרכני הדלק בארגון.

 • לכל לקוח צרכים יחודיים שלא דומים ללקוח אחר........, מערכת Tsense מותקנת לפי מידות הלקוח ולפי צרכי צי הרכב בבעלותו.

 • תוכנת המערכת מציגה את נתוני המריכה לפי הרשאות \ והגבלות אותם מגדיר מנהל המערכת, נתוני המערכת מוצגים במספר שפות לפי צרכיו היחודיים של כל משתמש.

 • דוחות המערכת מוצגים בצורה ברורה ונוחה, דוחות אלו כוללים ממשקים \ תבניות אותם בונה הלקוח לפי דרישותיו

 • ממשק נתונים מלא לכל מערכות הנה"ח, מאפשר קליטה נוחה של נתוני התדלוק במערכות החברה.

 • מגוון אמצעי תדלוק מאפשר גמישות בניהול ניפוקי כלי הרכב בבעלות הארגון.

 • תהליך אחראי \ מתדלק מאפשר לתדלק רכבים זמניים ללא צורך בהתקנת אמצעי זיהוי יעודי לכלי הרכב.

 • אמצעי זיהוי מוגבל לתקופה מבוקשת, יאפשר למנהל המערכת לשלוט על תדלוקים לפי לוח זמנים מוגדר מראש.

 

bottom of page