top of page

צריכת סולר גנראטורים \ כלי צמ"ה.

Fuel+Consumption+Chart.png
System+Report-2.png
System+Report-5.png

חיישני המערכת יספקו תמונה ברורה ואיכותית על צריכת הדלק, מיקום הגנראטור, נתוני צריכה, וסיכום שעות פעילות, נתוני המערכת יסייעו בחישוב עלות אמיתית של צריכת הדלק.

חיסכון משוער של 15% בצריכת הסולר לאחר התקנת המערכת!!!, החזר השקעה קצר ומיידי (Return of investment R.O.I), תפעול פשוט ונוח הם אבני הדרך עליהם פותחה המערכת.

   תוצרי פעילות מערכת:

 • אין פעילות חיישנים: רכב במצב מנוחה (מנוע כבוי), המערכת תשלח סטאטוס מיקום GPS, מצב גובה מפלס הדלק במיכל, סטאטוס תקינות בכל 10 דקות.

 • מנוע בעבודה: מרגע התנעת מנוע הגנראטור, המערכת תגביר את קצב שליחת שידור נתוני המערכת אל השרת, במידה ותרחיש ההתנעה לא תואם את שעות הפעילות המוגדרות, המערכת תשלח התראות לפי רשימת תפוצה מוגדרת.

 • מנוע במצב סרק: נתון זרימת דלק קבוע בחיישני זרימת הדלק, הצלבת נתוני זמן, מיקום GPS, ותנועת זרימת דלק, יעידו על פעולת ממושכת מנוע במצב סרק, למערכת מנגנון אופציונאלי לכיבוי פעילות המנוע במצב זה, בנוסף אפשרות שליחת התראה ממוקדת על פעילות חריגה זו.

 • מנוע בעומס: צריכה מוגברת של חיישני זרימת דלק, לפי מאפייני המשתמש, (לפי טבלת סוגי רכבים), המערכת תזהה עומס יתר בפעילות המנוע.

 • ניטור צריכה \ ירידת מפלס דלק: המערכת תבצע השוואה של נתוני הצריכה, ונתוני ירידת מפלס הדלק במיכל כלי הרכב, במידה ומפעיל הכלי ישאב דלק ממיכל הכלי בזמן שהמנוע עובד.

 • דיווח גניבת דלק ממיכל הדלק: המערכת תזהה שינוי במפלס הדלק ללא צריכה, ירידת כמות הדלק ללא הפעלת מנוע הגנראטור.

 • בזמן אמת של פעילות מנוע, פקודת ניתוק תיכנס לפעולה לפי מנגנון אבטחה מוקשח (רכב בעמידה, חיישני זרימה בצריכה איטית), או עם הפסקת פעילות חיישני זרימה (מנוע כבוי).

 • תרחישי דיווח אקטיביים: המערכת מאפשרת בניית תרחישי דיווחי התראות לפי דרישת הלקוח, מנגנון שליחת התראות SMS/Email לפי קריטריון משתמש.

 • סטאטוס תקינות מערכת: הבקר ישלח סטאטוס תקינות מערכת מצב Idle מצב מנוחה, המערכת תדווח על פעילות חשודה שמתבצעת בכלי הרכב, לדוגמא ניתוק מקור החשמל של כלי הרכב, או לסירוגין ניתוק חיישני זרימת תנועת דלק.

 • דוח זיהום אויר על בסיס צריכת דלק: לפי פירוק מזהמים, נתונים אלו יעידו על פעילות לא תקינה של פעילות מנוע הכלי.

 • דיווח מועדי טיפולים על בסיס פעילות המנוע: המערכת תדווח על טיפול קרוב, לפי נתוני מרחק \ שעות פעילות מנוע.

 • הצגת כלים \ מנועים בעלי צריכת דלק חריגה: המערכת תבצע השוואה של נתוני צריכה בכלים בעלי מאפיינים זהים, ותצביע על פעילות חריגה.

 • התראת פעילות חשודה: מצב בו המערכת תעדכן את מנהל הצי בפעילות חשודה בלבד, כלל נתוני המערכת יתועדו בצורה אוטומטית בשרתי המערכת.

 • מנגנון פריקה חכמה: תצורת עבודה Off-line ושליחת הנתונים עם חידוש תקשורת לשרת, המערכת תאפשר פריקה ידנית של נתוני המערכת, והעברתם לשרת המרכזי על תשתית האינטרנט.

התקנת מד גובה קיבולי במיכל הסולר מבטלת לחלוטין את אפשרות גניבת סולר ממיכל הרכב. כל ניסיון שאיב מסוג זה יופיע מיידית במערכות ניהול המערכת.

 • התקנת חיישן הגובה מתבצעת בהתאמה מלאה למיכל הרכב המותקן, מרגע סיום שלב ההתקנה מתבצע תהליך לימוד וכיול של מבנה המיכל לנתוני בקר הניטור. בסיום תהליך זה בקר הניטור יבצע סריקה קבועה של נתוני מפלס הדלק ביחס לנתוני המנוע.

 • חריגה בנתוני ניהול המלאי תתועד בשרתי נתוני המערכת, נתוני התראה ישלחו לאחראי המערכת באמצעות דואר אלקטרוני, תוכן הדואר יכלול נתונים רלוונטיים לפעולת ההתראה.

 • המערכת מתעדת עליית מלאי מפלס הדלק כפעולת תדלוק, בכיול תקין תתבצע התאמה ברמת דיוק של 0.5% בין כמות הדלק שתופיע במש' הדלק בתחנת התדלוק, לבין כמות התדלוק שתופיע בנתוני המערכת, זיהוי מוקדם של צריכת יתר עקב פעילות מנוע לא תקינה ובזבזנית (עקב תקלה), לרוב תקלה זו לא תתגלה ותעיד על צריכת סולר מוגברת.

 • מערכת Sensatron תזהה באופן מיידי כל פעולה חשודה כבר בתדלוק הראשון, נתונים אלו מתקבלים באמצעות חיישני המערכת (עליית מתח סוללה בהנעה, מדידת גובה מפלס הדלק, מיקום גיאוגרפי GPS) המותקנים בכלי הרכב.

 • לאחר התקנת המערכת תתבטל כל דרך מעשית לביצוע גניבות בכלי הרכב של החברה. המערכת עובדת במצב שקט ומתעדת את כלל פעילות צריכת הדלק, מהירות ומרחק

  דוחות מערכת: נתוני הצריכה יופיעו בצורה ברורה ופשוטה, המערכת מאפשרת הצגת דוחות גראפיים הכוללים: נתוני הצלבה בין ירידת מפלס הדלק במיכל, לבין נתוני ביצועי המנוע בכל שלב פעילות צריכה.

   

מערכת Tsense מודדת את צריכת הסולר בגנראטורים. למערכת ביצועים מקסימאליים בחיסכון בצריכת הדלק.

המערכת מתעדת את מלאי הדלק במיכלים בצורה אוטומטית, למערכת מנגנון מדידת כניסות מלאי ונתוני צריכה ברמת דיוק של 0.2%.

המערכת תספק נתוני פרופיל צריכה עדכני של פעילות המנוע, מדידה מדויקת של כמות הדלק במיכל באמצעות מד דלק המותקן בתוך מיכל הדלק, נתוני המערכת נשלחים באופן מיידי ובתדירות גבוהה, המערכת מציגה תמונה שוטפת ועדכנית, על אופן צריכת הדלק של כלל צרכני הדלק בחברה, המערכת תדווח את הפרופילים המנותחים ואת כלל נתוני כמויות הדלק למרכז בקרה אינטרנטי, באמצעות יחידות סלולאריות.

bottom of page